Ammattilaisen
avuksi

Materiaaleja ja vinkkejä varhaiskasvatuksen ammattilaiselle

 
Materiaaleja ja vinkkejä
 

Lue lapselle –hanke ja sen myötä tuotetut materiaalit syntyivät aidosta tarpeesta. Saimme palautetta niin varhaiskasvatuksen kuin neuvolankin ammattilaisilta, kuinka vanhemmat lukevat yhä vähemmän lapsille, ja kuinka lukemisen merkityksestä puhuminen on tällä hetkellä hankalaa ja tehotonta. Vuoden 2011 PIRLS-tutkimuksen mukaan vain 25 % suomalaisvanhemmista lukee usein lapselleen (PIRLS-tutkimus 2011)*. Pohja lukuharrastukselle ja -taidolle luodaan kuitenkin jo varhaislapsuudessa. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan.

Jotta suomalaisten lukutaito säilyisi korkealla tasolla, pitäisi tietoa lukemisesta saada vanhempien käyttöön jo ennen lapsen syntymää tai heti sen jälkeen. Muista Euroopan maista ainakin Saksassa ja Iso-Britanniassa pidetään huolta siitä, että vanhemmat saisivat tietoa, ohjeita ja materiaaleja lapselle lukemiseksi neuvolatarkastusten yhteydessä. Suomessa sellaista materiaaleja jaettiin neuvoloissa viimeksi 35 vuotta sitten. 30-vuotiaat ovatkin vielä tämän päivän hyviä lukijoita.

Lukukeskus on tuottanut materiaalipaketin jaettavaksi neuvoloille ja samalla pilotoinut materiaaleja yhteistyössä neuvoloiden kanssa. Tähän mennessä lukumittoja on jaettu neuvoloissa, kirjastoissa ja päiväkodeissa yhteensä noin 10 000 kappaletta ja kokemukset ovat olleet todella lupaavia.

Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen. Myös lapsen sanavarasto kasvaa ja monipuolistuu. Lapsuudessa omaksutut lukemisen tavat ja aktiivisuus vaikuttavat merkittävästi tuleviin lukutottumuksiin. Lapsen sosiaalisuus, mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus vahvistuvat. Nyt ammattilaisille on tarjolla luotettavat ja kattavat materiaalit lukukasvatuksen tueksi.

*PIRLS 2011 s. 88: ”Suomessa vanhemmat pitävät lukemisesta kansainvälisesti verraten paljon, mikä antaa hyvän lähtökohdan sille, että myös lapsille kehittyy myönteisiä mielikuvia lukemisesta. Toisaalta suomalaislapsilla on kansainvälistä keskitasoa vähemmän varhaisia lukemiseen liittyviä kokemuksia vanhempiensa kanssa. Kirjojen ja iltasatujen lukeminen on suomalaisperheissä yleistä, sillä 73 prosenttia vanhemmista kertoi lukeneensa ennen lapsen koulun aloitusta lapselle kirjoja. Kaiken kaikkiaan varhaisia lukemiseen liittyviä kokemuksia oli kuitenkin usein vain reilulla neljänneksellä suomalaislapsista.” Uusi PIRLS-tutkimus ilmestyy joulukuussa.

 

Materiaalit

Lue lapselle -hanke koostuu nettisivujen lisäksi Lukumitasta ja faktaesitteistä.

Lukumitta kertoo lapselle lukemisesta eri ikäkausina.  sekä Hannele Huovin kirjoittama runo. Lukumitan voi kiinnittää vaikkapa lastenhuoneen tai kirjaston lastenosaston seinään. Lukumitassa on Päivi Heikkilä-Halttusen koostamaa tietoa eri ikäisten lukutottumuksista. Mittaan on tehty originaalikuvitus, ja runon on kirjoittanut mittaa varten Hannele Huovi.

Faktaesite on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja toimii lukutyön tukena. Faktaesitteen voi myös tulostaa itse:

Faktat suomeksi (pdf)
Fakta på svenska (pdf)
Facts in english (pdf)

Lisäksi olemme tuottaneet faktaflyerin alle kouluikäisten lasten vanhemmille, johon on koottu lyhyesti ja ytimekkäästi lukemisen hyödyt.

Kaikki esitteiden informaatio löytyy myös Lue lapselle -kotisivuilta. Materiaaleja voi tiedustella sähköpostitse asiakaspalvelu@lukukeskus.fi.’

 

Lue lapselle -pilottikokeilu

Vanhemmat ovat ottaneet Lue lapselle -lukumitan hyvin vastaan. Meille neuvolantyöntekijöille se on ollut hyvänä tukena, kun puhumme lukemisen tärkeydestä ja vaikutuksista kaiken ikäisille lapsille.
Forssan neuvolan terveydenhoitaja

10 pilottikunnan, Tyrnävän, Humppilan, Jokioisen, Forssan, Ypäjän, Tammelan, Isojoen, Ruoveden, Kortepohjan ja Valkeakosken, kanssa sovittiin erikseen, että materiaalit jaetaan neuvolassa kaikille yhden ikäluokan lapsille.

Palautteiden mukaan materiaalit ovat tukeneet neuvolan henkilökunnan mahdollisuuksia muistuttaa vanhempia lukemisen tärkeydestä. Vanhemmat ovat ottaneet tiedon ja tarjotut materiaalit mielellään vastaan. Varsinkin lukemaan innostava lapsen mittainen Lukumitta on ollut formaattinsa ansiosta vanhemmille mieluisa ja siksi tehokas muistutus lukemisen tärkeydestä.

Tyrnävällä lukumitta ja faktaesite jaettiin kaikille 4-vuotisneuvolan laajassa tarkastuksessa. Tyrnävän kirjasto toimii yhteistyössä neuvolan, puheterapeutin ja varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan kanssa ja he kokivat materiaalit olennaisiksi ja tärkeiksi kohderyhmälle. Lukumittaa ja Lue lapselle -esitettä jaetaan vanhemmille lasten 4vuotisneuvolatarkastuksessa, jotta tavoitetaan myös ne lapset, jotka ovat kotihoidossa.

– Perheet ovat ottaneet materiaalin hyvin vastaan ja minusta on ollut mukava jakaa materiaalia 4-vuotisneuvolassa, jolloin on laaja tarkastus. Olisi hienoa jos saisitte hankkeelle jatkoa ja materiaali leviäsi ympäri maan lastenneuvoloihin, lastenneuvolan terveydenhoitaja Marja Kainulainen kertoo.

Valkeakoskella lukumittaa ja faktaesitettä on jaettu kaikille puolivuotiaiden ryhmäneuvolassa, joka pidetään Valkeakosken kirjastossa. Ryhmäneuvolassa perhe saa tukea fysioterapeutilta, perheohjaajalta, terveydenhoitajalta ja kirjastonhoitajalta. Moniammatillisessa ryhmäneuvolassa vauvojen vanhemmat saavat monta näkökulmaa lapsen kehitykseen. Valkeakoskella neuvolan ja kirjaston yhteistyö on sujunut niin hyvin, että kirjasto suunnittelee jatkoa ryhmäneuvolatapaamisille. Valkeakosken kirjasto osallistuu syyskuussa IFLAn kansainväliseen kirjastoseminaariin, jossa esittelevät Lue lapselle – hanketta ja ryhmäneuvolatoimintaa.

– Materiaaleista on ollut paljon iloa. Niissä on tiiviisti kerrottu lapsille lukemisen myönteiset vaikutukset. Mitta on hauska ja kaikki vanhemmat ottavat esitteet mielellään. Osa vanhemmista ajattelee, että lapsille lukeminen on ajankohtaista vasta kun lapsi jo osaa sanoja. Jotkut vanhemmat ja terveydenhoitajat kertovat omista lukukokemuksistaan. He kertovat miten perheessä on voitu kuvakirjoja lukemalla käsitellä uuden lapsen odotusta ja sitä, minkälaisia tunteita uusi sisarus voi muissa lapsissa aiheuttaa, osastonjohtaja Outi Vaskin kertoo Valkeakosken kaupunginkirjastosta.

Forssan seudun Louna-kirjastot jakoivat kukin oman kuntansa alueella Lue lapselle materiaalit 2017 syntyville vauvoille. Forssan, Humppilan, Jokioisen, Tammelan ja Ypäjän neuvoloissa mitataan kaikki lapset lukumitalla ja samalla terveydenhoitajan on luontevaa keskustella vanhemman kanssa lukemisen tärkeydestä ja merkityksestä eri-ikäisille lapsille. Vanhemmat saavat myös lukumitan ja esitteen kotiin tutustuttavaksi.

– On ollut kiva antaa teidän tuottama materiaali uusien vauvojen perheille. Minusta on hienoa, että jo vauvojen vanhemmille tulee muistutusta lukemisen tärkeydestä, ja tällainen neuvolassa jaettava materiaali tulee varmasti edes vilkaistua. Ainakin itse aikanaan pienten lasten kanssa tutkin kaikki jaetut materiaalit tarkasti. Terveellisen ruokavalion, liikunnan merkityksen jne. ohella ei unohdeta tätä!

Samanlaisia käytäntöjä ollaan ottamassa käyttöön myös Salossa ja Kemiössä. Salossa on tehty aiheesta taustatutkimusta ja siellä ollaan käynnistämässä määrätietoisesti neuvolan ja kirjaston yhteistyötä tukevaa hanketta Lukukeskuksen materiaalien pohjalta, johon osallistuvat myös paikalliset Martat ja MLL.

Tavoitteena on tuottaa materiaaleista myös kieliversioita Suomessa yleisimmin puhutuista vieraista kielistä.

Tutustu koko pilottiselvitykseen (pdf)

SaveSave

SaveSave

SaveSave