Lukulahja lapselle -vaikuttavuustutkimuksen tuloksia

Neuvoloista saatava tieto lukemisen tärkeydestä ja laadukkaat kirjalahjat lisäävät lukemista vauvaperheissä. Terveydenhoitajat ovat tunnistaneet varhaislukemisen merkityksen lapsen ja koko perheen hyvinvoinnille. Myös vanhemmat toivovat, että neuvolassa muistutetaan lukemisen tärkeydestä ja jaetaan vauvaikäiselle sopivia kirjoja.

Perheiden lukutottumuksia on seurattu osana Lukulahja lapselle -ohjelman vaikuttavuustutkimuksia.

Alle kaksivuotiaiden lasten vanhemmista 63 %  kertoo lukevansa lapselleen kerran päivässä tai useammin. Yli kolmannes lapsista jää siis ilman päivittäistä lukuhetkeä. Vanhemmista 13 % kertoo lukevansa lapselle vain kerran viikossa tai harvemmin. Yleisin hetki lukemiselle on iltaisin ennen nukkumaanmenoa.

 

Yli puolet vanhemmista toivoo, että lukemisen tärkeydestä muistutettaisiin neuvolassa ja että neuvolasta saisi sopivia kirjoja luettavaksi.

 

Terveydenhoitajien ajatuksia varhaislukemisesta selvitettiin jo ennen Lukulahja lapselle -ohjelman käynnistymistä. Kyselyyn vastanneista terveydenhoitajista 61 %  kokee lasten kielellisen kehityksen heikentyneen.

 

Terveydenhoitajista 98 %  haluaa jakaa perheille materiaaleja ja tietoa lukemisen tukemiseksi ja 75 %  uskoo kirjalahjalla voivan vaikuttaa perheiden lukutottumuksiin.

 

Kirjakassi päivittäisessä käytössä

Vaikuttavuushaastattelujen mukaan kassin saaneet vanhemmat pitivät Lukulahja lapselle -kirjakassin sisältöä laadukkaana, ajankohtaisena ja toimivana. Monet vanhemmat kertoivat etenkin kirjakassin mukana jaettavan Lorulahja-runokirjan olevan päivittäisessä käytössä ja kirjakassin toimivan hyvänä muistutuksena lukemisen tärkeydestä.

Perheet toivovat myös, että lukeminen lisättäisiin neuvolakorttiin ja sen toteutumista seurattaisiin neuvolassa.

Terveydenhoitajat tunnistaneet lukemisen merkityksen neuvolatyössä

Vaikuttavuushastattelujen mukaan terveydenhoitajat kokevat kirjakassin tukevan perheiden lukutottumuksia ja tarjoavan terveydenhoitajalle työkaluja muistuttaa lukemisen tärkeydestä lapsen kehitykselle.

Terveydenhoitajien mukaan kirjakassin sisältö tukee kielenkehitystä ja toimii lukemisen ponnahduslautana. Lukemisen teemat ovat muutenkin esillä neuvolatyössä, mutta lahjan kautta tulee puhuttua kielenkehityksestä jo varhaisemmassa vaiheessa​.

Ohjelmassa mukana olo on ollut neuvoloille vaivatonta ja kassien jakaminen on koettu neuvoloissa positiivisesti. Kirjakassin jakaminen sopii teveydenhoitajien mukaan hyvin neuvolatyöhön​. Terveydenhoitajat ovat kokeneet kirjakassin jopa helpottaneen omaa työtään, koska kirjalahja luo positiivisen vireen koko asiakassuhteen avaamiseksi.

Kirjakassi tukee myös vanhemman ja lapsen välistä läheisyyttä ja vuorovaikutusta. Mikäli vanhemmilla on haasteita varhaisen vuorovaikutuksen kanssa, kassi auttaa asiasta keskustelemista​.

Terveydenhoitajat mainitsivat myös löytäneensä lastenkirjallisuudesta monia hyötyjä omaan työhönsä. Kirjallisuus tarjoaa työkaluja kohdata erilaisia perheitä ja tilanteita, ja kirjallisuuden avulla voi lempeämmin ottaa esiin perhettä koskettavia muutoksia, kriisejä tai haasteita.

Kirjakassin sisältö sopii monelle 

Terveydenhoitajat pitivät kassin sisältöä positiivisena, monipuolisena ja laadukkaana. Terveydenhoitajien mielestä kassin sisältö koostuu mukavasti erilaisesta sisällöstä, joka sopii eri-ikäisille lapsille​. Kirjat sopivat erilaisille perheille ja sisältö koettiin riittävän helpoksi myös ei-lukeviin perheisiin. Kokonaisuudessaan terveydenhoitajat pitävät kirjakassia laadukkaana kokonaisuutena.

Sekä haastatellut vanhemmat että neuvoloiden terveydenhoitajat toivoivat yksimielisesti Lukulahja lapselle -ohjelmasta pysyvää toimintaa. Myös THL:n tutkimuspäällikkö, dosentti Tuovi Hakulinen on sitoutunut jatkamaan yhteistyötä.

Perheet tarvitsevat tukea lukemiseen

Lukukeskuksen teettämän kyselyn mukaan suomalaisvanhemmista 63 % kokee lukevansa liian vähän lapselleen. Myös vanhempien asenteet lukemista kohtaan ovat aiempaa negatiivisemmat. PIRLS-tutkimuksessa vuonna 2017 selvitettiin vanhempien asenteita lukemista kohtaan, ja tuolloin 16 % suomalaisvanhemmista kertoi pitävänsä lukemisesta vain vähän. Vuonna 2011 vastaava luku oli vain 9 %.

Tutkimusten mukaan tiedetään, että lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat erityisen tärkeitä lukutaidon ja kielellisen kehityksen kannalta. Jo vauvaiässä aloitetulla ääneen lukemisella on suuria hyötyjä aivojen kehittymiselle ja myöhemmälle oppimiselle.

Varhaislukeminen ehkäisee myös lukemisen eriarvoistumista. Varhaiset yhteiset lukuhetket näkyvät koulupolkuaan aloittavan lapsen lähtötaidoissa. Yksittäisistä harrastuksista lukemisella on suurin, lähes yhtä ikävuotta vastaava vaikutus lapsen kielellisiin taitoihin. Koulutulokkaiden taustoja kartoittaneessa tutkimuksessa lukeminen näyttäytyi erityisesti korkeakoulutettujen perheiden harrastuksena. Siksi lukemista on tärkeää tukea juuri neuvolassa, jossa tavoitetaan tasavertaisesti koko ikäluokka.

 

Lukulahja lapselle -ohjelma

Lukulahja lapselle on kolmevuotinen kirjakassiohjelma, jonka tavoitteena on tarjota tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä. Neuvoloissa jaettavan kirjakassin vaikutuksia perheiden lukutottumuksiin seurataan koko kolmen vuoden ajan Tutkimusyhtiö Innolinkin toteuttamalla vaikuttavuustutkimuksella.

Lukulahja lapselle -ohjelma 2019-21 on valmisteltu ja toteutettu Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä 1,2 milj. euron rahoituksella sekä eduskunnan 150 000 euron avustuksella.

Kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Valmisteluun osallistui lastenkirjailijoita, kuvittajia, tutkijoita, kirjastoammattilaisia, sosiaalityöntekijä sekä THL:n neuvola-asiantuntija, tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen.

Kirjakassi on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi  ja somaliksi.

Lukulahja lapselle- kirjakassi on jaettavana kaikissa Suomen kunnissa. Kirjakasseja jaetaan vuosina 2019-21 yhteensä 150 000 kappaletta.

Lisätietoja hankkeesta:

Kehittämispäällikkö Emmi Jäkkö
Lukukeskus
puh. 050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi

Tilaa uutiskirjeemme