Yli neljännes perheistä alkoi lukea
kirjakassin ansiosta

Neuvolasta Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneista perheistä kaksi kolmasosaa lukee aiempaa enemmän, selviää vaikuttavuuskyselystä. Neuvoloiden terveydenhoitajista kaikki uskovat kirjakassin kannustavan perheitä lukemaan. Lukulahja lapselle -kirjakassin tavoitteena on taata tasavertaiset mahdollisuudet lukemiseen kaikissa vauvaperheissä ja tukea lasten kielellistä kehitystä kannustamalla vanhempia lukemaan säännöllisesti lapselleen.

Lukulahja lapselle -kirjakasseja on jaettu valtakunnallisesti Suomen neuvoloissa kaikille 2019-21 syntyneille lapsille. Kirjakassi on jaettu perheille lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana, ja sen tavoitteena on ollut lisätä varhaislukemista vauvaperheissä. Ääneen lukemisella on tutkitusti monia vaikutuksia lapsen kielelliseen kehitykseen, oppimisen edellytyksiin ja koko perheen hyvinvointiin.

Lukulahja lapselle -kirjakassin vaikutuksia on seurattu vaikuttavuuskyselyin. Lokakuussa 2021 toteutettuun kyselyyn vastasi 770 alle 3-vuotiaan lapsen vanhempaa, jotka olivat saaneet neuvolasta kirjakassin. Kyselyyn vastasi myös 220 terveydenhoitajaa.

Perheiden lukeminen lisääntyi

Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneista perheistä 63% kertoi kirjakassin lisänneen perheen lukemista; näistä perheistä 27% kertoi aloittaneensa lukemisen kirjakassin saatuaan ja 36% perheistä kertoi lukeneensa tavallista enemmän kirjakassin ansiosta.

Perheistä yli puolet oli lukenut kirjakassin kirjoja yli 10 kertaa, viidennes jopa yli 20 kertaa.

Perheet lukevat nyt päivittäin

Niissä perheissä, joissa lukeminen oli alkanut kirjakassin ansiosta, lukemisesta oli myös tullut säännöllinen osa arkea; jopa 77% perheistä kertoi lukevansa nyt vähintään kerran päivässä. Muutos on huomionarvoinen, koska kaikista kassin saaneista perheistä päivittäin kertoo lukevansa 64%.

Kirjakassin ansiosta lukemisen aloittaneista perheistä valtaosa kertoi, että kirjakassin kirjat oli luettu yli 10 kertaa, kolmannes jopa yli 20 kertaa.  Kirjakassi on siis vaikuttanut erityisesti niihin perheisiin, joissa ei muuten olisi luettu.

Perheissä, joissa lukeminen oli aloitettu neuvolasta saadun kirjakassin ansiosta, myös kirjoja on tavallista vähemmän; 24% perheistä kertoo, että kotona on vain 5 lasten kirjaa tai vähemmän. Kaikissa kirjakassin saaneista perheistä näin on 18% perheistä.

Lukulahja lapselle -kirjakassin kirjat ovat kodin ainoat lastenkirjat 5% kirjakassin saaneista perheistä. Se tarkoittaisi koko ikäluokkaan suhteutettuna noin 2 500 lapsiperhettä.

 

Iltasatuhetki on perheille suosituin hetki lukea, mutta Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneissa perheissä lukuhetket ovat jakautuneet monipuolisesti päivän eri hetkiin. Kirjakassin tavoitteena onkin, että lukemisesta tulisi luonteva osa arkea ja vanhempia on kirjakassin materiaaleissa kannustettu löytämään itselle parhaiten sopivat lukuhetket.

Tärkeimmät syyt lukemiselle ovat vanhempien mielestä lapsen sanavaraston lisääntyminen, sekä yhteisen lukuhetken rauhoittava vaikutus. Kirjakassin saaneet vanhemmat tunnistavat avoimien vastausten perusteella hyvin lukemisen merkityksen lapsen kehitykselle.

Kirjakassin saaneet perheet toivovat saavansa myös jatkossa tukea ja lisää tietoa lukemisen merkityksestä neuvolasta. Yli puolet toivoo saavansa neuvolasta lapselle sopivia kirjoja ja hieman alle puolet tietoa lukemisen hyödyistä. 92% perheistä toivoo, että Lukulahja lapselle -kirjakasseja jaettaisiin neuvoloissa myös jatkossa.

Terveydenhoitajat huolissaan lasten kielellisestä kehityksestä

Vaikuttavuuskyselyyn vastasi 220 Lukulahja lapselle -kirjakasseja jakanutta terveydenhoitajaa. Heistä jopa 47% kokee, että lasten kielellinen kehitys on heikentynyt osittain tai selkeästi viime vuosina. 42% terveydenhoitajista kertoo olevansa huolissaan lasten kielellisestä kehityksestä.

Terveydenhoitajien avoimissa vastauksissa nousi esiin erityisesti huomiot puheen viivästymistä.:

Älylaitteiden selailu lapsella ei edistä ainakaan puheenkehitystä versus lukeminen.”

”Kieli köyhtyy ja kertova puhe vähenee.”

”Teen paljon enemmän puheterapialähetteitä kuin aiemmin.”

”Sanavarasto on suppeampi, kertovaa puhetta vähemmän.”

”Viivästynyt puhe, äänevirheitä- ja korvautumia, kielen ymmärtäminen heikentynyt.”

”Muutaman vuoden sisällä lasten puheessa on tapahtunut muutoksia huonompaan. Puhe on usein epäselvää, äänteitä puuttuu. Päiväkodista ollaan herkemmin nykyään yhteydessä lasten puheeseen liittyen.”

Terveydenhoitajat tunnistavat hyvin lukemisen vaikutukset lapsen kielelliselle kehitykselle ja laajasti perheen hyvinvoinnille. Siksi kaikki terveydenhoitajat uskovat Lukulahja lapselle -kirjakassin kannustavan perheitä lukemaan ja kaikki vastanneista haluaisivat jakaa kirjakasseja myös jatkossa. Yli puolet terveydenhoitajista haluaisi kuitenkin jatkossa kartuttaa omaa osaamistaan ja haluaisi lisää tietoa lukemisen merkityksestä.

 

Perheet tarvitsevat tukea lukemiseen

Tutkimusten mukaan tiedetään, että lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat erityisen tärkeitä lukutaidon ja kielellisen kehityksen kannalta. Jo vauvaiässä aloitetulla ääneen lukemisella on suuria hyötyjä aivojen kehittymiselle ja myöhemmälle oppimiselle.

Varhaislukeminen ehkäisee myös lukutaidon ja oppimisen eriarvoistumista. Varhaiset yhteiset lukuhetket näkyvät koulupolkuaan aloittavan lapsen lähtötaidoissa. Yksittäisistä harrastuksista lukemisella on suurin, lähes yhtä ikävuotta vastaava vaikutus lapsen kielellisiin taitoihin. Useissa tutkimukissa lukeminen näyttäytyi erityisesti korkeakoulutettujen perheiden harrastuksena. Siksi lukemista on tärkeää tukea juuri neuvolassa, jossa tavoitetaan tasavertaisesti koko ikäluokka.

Lukulahja lapselle -ohjelma

Lukulahja lapselle -ohjelman tavoitteena on tarjota tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä. Neuvoloissa jaettavan kirjakassin vaikutuksia perheiden lukutottumuksiin seurataan koko kolmen vuoden ajan Tutkimusyhtiö Innolinkin toteuttamilla vaikuttavuuskyselyillä.

Lukulahja lapselle -ohjelma 2019-21 on valmisteltu ja toteutettu Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä 1,2 milj. euron rahoituksella sekä eduskunnan 150 000 euron avustuksella.

Kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Valmisteluun osallistui lastenkirjailijoita, kuvittajia, tutkijoita, kirjastoammattilaisia, sosiaalityöntekijä sekä THL:n neuvola-asiantuntija, tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen.

Lukulahja lapselle- kirjakassi on jaettavana kaikissa Suomen kunnissa. Kirjakasseja jaetaan vuosina 2019-21 yhteensä 150 000 kappaletta.

Tilaa uutiskirjeemme