Biblioteket kan stöda läsfrämjande inom småbarnsfostran

Läsning och läskunnighet är en fråga för alla aktörer i kommunen enligt Nationella läskunnighetsstrategin 2030. Alla åldrar ska inspireras och uppmuntras att läsa, och för de allra yngstas läsning ska både småbarnspedagogiken och biblioteket ta ansvar.

Att läsning är viktigt råder det inget tvivel om. Vi vet att de barn som tar del av högläsning i tidig ålder har ca 4000–7000 ord i sitt ordförråd när de börjar skolan, medan de barn som ingen läst för behärskar kring 1500 ord. Det ett skäl till högläsning också inom småbarnsfostran, vars uppgift är att öka barnens språkmedvetenhet och använda barnlitteratur på ett mångsidigt sätt (se Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022). Med högläsning övar man sig att lyssna och koncentrera sig. Biblioteket kan hjälpa daghemsgrupper i läsfrämjandet på olika sätt.

En gemensam lässtund är en möjlighet att dela upplevelser och upptäckter och att tala om text eller bilder och de känslor de väcker. I boken får vi möta människor med olika berättelser och erfarenheter, vilket ökar vår empati och vår förmåga att förstå och bemöta andra mänskor. I en bok kan vi också hitta igenkänning och identifikation och den kan hjälpa oss att sätta ord på våra egna rädslor och drömmar och formulera våra egna åsikter. Läsning ger oss kunskap och utvecklar vår förmåga att förstå oss själva och andra, och att ingå i olika sociala sammanhang. Litteratur stimulerar också vår fantasi och vår förmåga att själva hitta på, leka med ord och uttrycka oss. I gruppen kan en bok också återberättas med ord eller med hjälp av andra kreativa uttryckssätt och en bok kan också lekas!

Stöd läsfrämjande i barngrupper

Idag finns det personal som är specialiserad på läsning och småbarnspedagogik vid många bibliotek. De här personerna är ofta öppna för samarbete och tar gärna emot förslag på och idéer för hur de kan stötta grupperna på bästa sätt. En del kommuner har en biblioteksstig eller ett program som småbarnspedagogiken kan ta del av.

På biblioteket finns det ett enormt utbud av barnböcker i olika genrer, om olika teman och för olika åldrar. Ett lånebesök på det lokala biblioteket eller i bokbussen tillsammans med barnen är ofta lagom äventyrligt. På många bibliotek kan gruppen få ett eget bibliotekskort att låna böcker med. Kortet brukar ha en kontaktperson, men om en bok lämnas tillbaka för sent eller till och med försvinner är det ingen som är personligen ersättningsskyldig.

Om gruppen arbetar med ett tema eller har behov av att läsa böcker om ett särskilt ämne går det ofta bra att beställa ett bokpaket eller be bibliotekarien om en boklista.

Ibland kan det löna sig att kontakta personalen i förväg om man till exempel önskar sig en viss typ av böcker eller vill försäkra sig om att besöket inte sammanfaller med något annat evenemang som tar plats och stjäl uppmärksamhet från barnbokshyllan.

En del bibliotek publicerar också boktips på sina webbplatser. Det kan finnas möjlighet att planera sin läsning i gruppen så att man tillsammans deltar i en läsutmaning eller läsbingo eller avlägger ett sagodiplom. Bland annat Helmet-biblioteken publicerar årligen en läsutmaning med 25 punkter och ett sagodiplom som är fullt av inspiration och boktips. Bibliotekarien kan ofta också tipsa om pedagogiska material, som handledningar, diskussionsfrågor eller uppgiftsblad till olika barnböcker.

Ordna ett evenemang med biblioteket

På många bibliotek ordnas sagostunder eller verkstäder för daghemsgrupper. De är antingen öppna för alla intresserade eller så ordnas de på beställning. Ta reda på hur det är på er ort. Kontakta biblioteket och fråga dem om de kan ordna en sagostund för er grupp med ett tema som är viktigt för er eller en verkstad kring som till exempel ordkonst, barnens rättigheter eller bibliotekslek!

Biblioteket är också en plats för kultur. På många bibliotek ordnas det teater- eller filmföreställningar, konserter och andra evenemang också för småbarnspedagogiken, och på biblioteken finns ibland utställningar kring barnlitteratur. Biblioteken har ofta också utrymmen som kan användas av utomstående aktörer.

Vill barnen i er grupp uppträda på en riktig scen eller ställa ut sina konstverk i ett offentligt utrymme? Hör er för med närbiblioteket om det finns möjlighet till detta och kanske också att ordna en riktig vernissage med mingel, saft och popcorn!

Om det är ont om utrymme på er egen enhet kan ni också fråga om det går att fira luciamorgon med inbjudna far- och morföräldrar eller ordna föräldrakvällen på bibban. En del kommuner har också en bokbuss som man kan boka till daghemsgården förslagsvis på eftermiddagen så familjerna kan passa på att låna en trave böcker och få boktips i samband med hämtningen.

Inspiration och fortbildning för personal och hemmen

Många bibliotekarier kan också ställa upp med inspiration och kompetenshöjning för både personalen inom småbarnspedagogiken och föräldrar. Det kan handla om bokprat, en presentation av trender inom barnlitteraturen eller en föreläsning om läsningens goda effekter. Många bibliotekarier deltar gärna på fortbildningsdagar eller föräldrakvällar. Eventuellt kan man också be bibliotekarien hålla i trådarna för en bilderbokscirkel eller hjälpa daghemmet att ställa i ordning en bokbytarhylla.

Alla bibliotek i Finland har inte samma service för småbarnspedagogiken, men det lönar sig att fråga, komma med önskemål och förslag. Sätten att väcka läslust och skapa en läsande kultur är många och samarbete ger det bästa resultatet!

Sara Nordlund-Laurent, bibliotekspedagog och expert på barnlitteratur

Källor:

  • Utbildningsstyrelsen och Läsrörelsen 2021: Nationella läskunnighetsstrategin 2030.
  • Utbildningsstyrelsen 2022: Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022.

Beställ nyhetsbrev