Handbok för proffs

Grunden för läsintresset och läskunnigheten skapas redan i den tidiga barndomen. Föräldrarnas inflytande på barnets läskunnighet är mest avgörande innan barnet kan läsa själv.

Barn som regelbundet för höra högläsning…

1. får bättre självkänsla och är bättre kamrater.

2. får ett mångdubbelt större ordförråd.

3. förutsättningarna att möta livet är bättre.

4. klarar sig bättre i skolan.

5. får höra mer diskussioner i hemmet.

6. växer upp till en aktivare och mer ambitiös vuxen person.

Grunden för läsvanorna och läskunnigheten läggs under småbarnsåren. Föräldrarnas inflytande på barnens läskunnighet är störst när barnen inte ännu kan läsa själv.

Antalet böcker i hemmet, dagliga lässtunder och regelbundna biblioteksbesök har stor betydelse för barnets läsvanor. Barn från hem där man läser mycket har som tre-åringar hört 20 miljoner fl er ord än barn från familjer där man inte läser.

Om barnet har goda grundläggande färdigheter om bokstäver och hur enstaka ord skrivs redan då hen börjar skolan, kommer hens läskompetens att ligga på en högre nivå också senare. Familjens läsvanor har större betydelse för barnets framgång senare i livet än föräldrarnas socioekonomiska status.

Barn som får höra högläsning regelbundet, har enligt forskningen en bättre utvecklad rättskänsla och klarar sig bättre i grupp. Aktiva och nyfikna vuxna har fått höra mycket högläsning när de var barn. Läsning  utvecklar förmågan att uttrycka åsikter och nå de mål man utstakat för sig

 

Beställ nyhetsbrev